خط مشی

خط مشي مديريت ايمني ، بهداشت و محیط زیست

شرکت توسعه پوشش سازندگان نوآور، با هدف صيانت از منابع انساني و ايجاد محيط كاري ايمن و سالم در حوزه فعاليت خود،  اقدام به استقرار  مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي بر مبناي استاندارد OHSAS18001-2007  و مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO14001:2004  نموده و خود را موظّف و متعهّد به رعايت موارد زير مي‌داند:

1-اولويت قرار دادن مديريت ايمني ، بهداشت و محیط زیست در كليه ي فعّاليّت ها‌ي شركت .

2-انطباق فعّاليّت ‌ها با قوانين، مقررّات، استاندارد و ساير الزامات ايمني، بهداشت و محیط زیست.

3-مديريت برعوامل خطر آفرين  از طريق شناسايي، ارزيابي، حذف و يا كنترل آن ها  بمنظور پيشگيري از آسيبب ها و بيماري‌ها، در جهت بالابردن ضريب ايمني در فعاليت‌هاي عملياتي، ستادي و پيمانكاري.

4-ارتقاي سطح فرهنگ ايمني ، بهداشت و حفاظت از محیط زیست از طريق ايجاد نگرش جديد، آموزش مستمر و بهبود شرايط محيط كار.

5-ايجاد آمادگي  بمنظور مقابله و واكنش در شرايط اضطرار، از طريق بالا بردن سطح آموزش كاركنان و اجراي مانورهاي دوره‌اي.

 مديريت شركت با تعهّد به استقرار، اجرا و بهبود مستمر اين سيستم، بر لزوم مشاركت و مسئوليّت پذيري كاركنان در اجراي مؤثّر آن، تأكيد مي‌نمايد.

قسمت های دیگر