سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه

یکپارچگی، بهبود، موفقیت

 شرکت توسعه پوشش سازنگان نواور سیستم مدیریت یکپارچه و کارآمدی راجهت خلق ارزش پایدار و اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها و اهداف پایدار خود تحت الزامات مختلف در سطح بین المللی و مکانیسم های کنترلی آنها به شرح ذیل به کار خواهد گرفت.

• ISO 9001:2008  کیفیت

• OHSAS 18001:2007  ایمنی و بهداشت

• ISO 14001:2004 محیط زیست

• ISO/TS 29001:2010

• HSE  MS

در این راستا به عنوان یکی از مؤلفه های ضروری نیل به اهداف سازمان، ازدستورالعمل های جهانی و سیستم مدیریت شامل مجموعه گسترده ای از مقررات، برنامه ها، سیستم های اندازه گیری عملکرد،بازبینی های انطباقی مداوم جهت حصول اطمینان از توسعه واقعی کسب و کار، ایمنی تولید و محصول و محدود نمودن تاثیرات کسب و کار در محیط زیست، بهداشت و ایمنی بهره برداری شده است.عملکرد سیستم اندازه گیری مدیریت و ریسک، در طول بررسی مدیریت سالانه به طور مداوم پایش و صحه گذاری شده و به منظور شناسایی و تعیین پتانسیلهای بهبود، ارزیابی می شود.

و در نهایت درک و سعی این شرکت از پیاده سازی سیستم پایدار مدیریت، دستیابی و نگهداشت سطوح بالای کیفیت در تمامی جنبه های کسب وکار، مسئولیت های زیست محیطی و ایمنی کارکنان می باشد.

ماموریت

 ماموريت ما ايجاد تحول در بخش تخصصی طراحی و اجرای پوشش های خطوط لوله در حوزه های مختلف به خصوص صنایع نفت ،گاز و آب می باشد.ما موقعیتهای پیشرو در حوزه کسب وکار خود را ایجاد و همواره تعالی عملکرد رابه عنوان بخشی از فرهنگ خود قرار می دهیم.

 «توسعه روز افزون اقتصادی کشور از طریق ایجاد و ترویج دانش ها و فن آوری های نوین و عملیاتی نمودن آنها»

 

 ارزش ها

 در راس ایجاد ارزش و اهداف، موارد ذیل حوزه های مورد توجه سازمان می باشد:

•مشتریان –توجه خلاقانه به نیازهای حال و آتی 

•کارمندان -  ایجاد زمینه جسارت، کار گروهی و خلاقیت در تمام رده های سازمان

•محیط پیرامون -اقدامات کارآمد و اثربخش پایدار و کارآفرینی

•ذینفعان - خودکفایی ، توسعه اقتصادی کشور و ارتقای دانش نیروی انسانی